4

апр

ribbon

Университет „Проф. д-р Ас. Златаров“ разработва дистанционно обучение

Публикувано в: Образование;
От: pointburgas

С встъпителна конференция днес бургаският университет „Проф.д-р Ас. Златаров“ постави официално началото на дейностите по два проекта. Първият от тях е свързан с развитието на електронните форми на дистанционно обучение, а вторият е предназначен за усъвършенстване на системата за управление на висшето училище.

Двегодишният проект “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение“ цели по-успешна социална и трудова реализация на възпитаниците на висшето училище. Предвижда се 600 студенти да преминат отделни модули или цели курсове чрез електронното дистанционно обучение. Ще бъде повишена квалификацията на общо четиридесет и пет преподаватели за нуждите на новата форма, като петнадесет от тях ще специализират създаване на интерактивни методи за преподаване, мултимедийни и електронни помагала.
„Разбира се не всички дисциплини могат да бъдат изцяло преподавани дистанционно. Например онези, свързани с химията, съответно с лабораторна работа и пр. Дистанционното обучение е много по-достъпно и удобно за студентите, в сравнение със задочната форма, тъй като изискваното присъствие на обучаващите се е тридесет, а не петдесет процента. „, посочи ръководителят на проекта доц.д-р Магдалена Миткова, зам.-ректор на университета.
Вторият проект “Усъвършенстване системата за управление в университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще въведе система за електронен документооборот, която да допринесе за повишаване на ефективността на образователният процес. В рамките на начинанието ще бъдат обучени сто и петдесет преподаватели и административни служители. Ръководител на проекта, който ще завърши за 20 месеца, е доц.д-р Братой Копринаров.
Университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще реализира двата проекта с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Подобни публикации