19

юни

ribbon

Desant

Публикувано в: ;
От: pointburgas

Desant

936162 20.07.2011 Âûñàäêà ñ áîëüøîãî äåñàíòíîãî êîðàáëÿ “Öåçàðü Êóíèêîâ” äåñàíòà ìîðñêîé ïåõîòû ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ÐÔ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ òàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé. Ñåðãåé Ïÿòàêîâ/ÐÈÀ Íîâîñòè


Подобни публикации